2019-05-21

Majątek

Nieruchomości:

 

- nieruchomość gruntowa położona we Wrocławiu przy Rynek-Ratusz 24 – 27, uregulowana w księdze wieczystej numer WRIK/00096635/9, oznaczona w ewidencji gruntów obrębu Stare Miasto jako działka nr 107/31, AM-26 o powierzchni 0.0579 ha, jest mieniem Województwa Dolnośląskiego, w użytkowaniu wieczystym  Ośrodka Kultury i Sztuki.

 

- zespół budynków  przy Rynek-Ratusz 24-27 jest własnością Ośrodka Kultury i Sztuki.

 

- nieruchomość gruntowa położona we Wrocławiu przy pl. Biskupa Nankiera 8 i 8a, uregulowana w księdze wieczystej  numer WRIK/00103066/2, oznaczona w ewidencji gruntów obręb Stare Miasto jako działki nr 12/23 i 5/6 o powierzchni 226 m2 jest mieniem Województwa Dolnośląskiego w użytkowaniu wieczystym  Ośrodka Kultury i Sztuki we Wrocławiu.

 

- budynek stanowiący odrębną nieruchomość - „Domek Romański” przy pl. Biskupa Nankiera 8 i 8a, jest własnością Ośrodka Kultury I Sztuki we Wrocławiu.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się