2019-05-23

Ochrona danych osobowych

Inspektorem Ochrony Danych jest Tatjana Perelska-Gajewczyk, sekretariat@okis.pl

Ponadto realizując obowiązek, o którym mowa w art. 13 RODO Ośrodek Kultury i Sztuki informuje, że:


1. Administratorem danych osobowych jest Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu, Rynek-Ratusz 24, 50-101 Wrocław.

 

2. Celem zbierania danych jest zapewnienie prawidłowego realizowania zadań statutowych instytucji, w szczególności propagowanie kultury i zapewnianie dostępu do niej.


3. Każdej osobie, czyjej dane osobowe są lub będą przetwarzane przez Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych


4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zapewnienia pełnej obsługi podmiotów. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe pełne korzystanie z oferty kulturalnej Ośrodka Kultury i Sztuki we Wrocławiu.


5. Dane osobowe nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa lub gdy będzie to wynikało z umowy.


6. Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.


7.Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.


8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres korzystania z oferty kulturalnej Ośrodka Kultury i Sztuki we Wrocławiu, lub czas trwania umowy z Ośrodkiem Kultury i Sztuki we Wrocławiu lub do momentu cofnięcia zgody na przetwarzanie, o ile była podstawą przetwarzania.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się