Ogłoszenie o pracę

Stanowisko
Specjalista ds. kadr  
E-mail
sekretariat@okis.pl  
Telefon
71 344 28 64  
Fax
71 344 28 65  
Data składania
2020-02-05  
Data wygaśnięcia
2020-03-01  
Tagi
 
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE  
Powiat
Wrocław  
Gmina
Wrocław-Stare Miasto
Miasto
Wrocław-Stare Miasto  
Ulica
rynek Ratusz  
Numer budynku
24  

Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu
Wrocław 50-101, Rynek-Ratusz 24

ogłasza nabór na stanowisko:
Specjalisty ds. kadr

 

 

WYMAGANIA:

- wykształcenie wyższe
- doświadczenie na podobnym stanowisku
- znajomość zasad przygotowywania i obiegu dokumentów
- znajomość programu Microsoft Office
- znajomość programu Płatnik
- znajomość przepisów kodeksu prawa pracy
- umiejętność dobrej organizacji pracy
- kreatywność i zaangażowanie
- sumienność
- odpowiedzialność
- systematyczność, rzetelność
- umiejętność pracy pod presją czasu
- odporność na stres
- wysoka kultura osobista
- łatwość nawiązywania kontaktów
- biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie

 

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

 1. Określenie perspektywicznych i bieżących potrzeb kadrowych.
 2. Prowadzenie szczegółowej dokumentacji pracowniczej (teczki personalne, karty wynagrodzeń i zasiłków chorobowych, ewidencja czasu pracy).
 3. Sporządzanie umów o pracę, wypowiedzeń umów o pracę, wystawianie świadectw pracy.
 4. Sporządzanie deklaracji do ZUS, Urzędu Skarbowego, GUS.
 5. Sporządzanie planów urlopowych, ewidencja i rozliczanie urlopów pracowniczych.
 6. Ewidencja zwolnień lekarskich i innych zasiłków.
 7. Nadzór nad lekarskimi badaniami okresowymi pracowników.
 8. Nadzór nad szkoleniami z zakresu BHP.
 9. Nadzór na pracą archiwum.
 10. Wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i zarobkach.
 11. Udzielanie pracownikom informacji z zakresu prawa pracy.
 12. Prowadzenie  kasy instytucji (wypłaty i wpłaty pieniężne).
 13. Prowadzenie gospodarki finansowej, sporządzanie sprawozdań, analiz i informacji.
 14. Naliczanie i wydawanie zaświadczeń pracownikom oraz byłym pracownikom dokumentacji związanej z ZUS.
 15. Sporządzanie list płac.
 16. Rozliczanie umów o dzieło i umów zleceń.
 17. Opisywanie faktur dotyczących obsługi BHP i badań lekarskich.
 18. Prowadzenie ewidencji/rejestru praw autorskich.
 19. Ewidencja sprawozdań z wykonywanych prac zadaniowych czasów pracy i godzin pracy.
 20. Ustalanie wraz z kierownikiem Galerii Foto-Gen harmonogramu godzin i dni pracy w galerii.
 21. Ustalanie zastępstw w sekretariacie na czas nieobecności sekretarki.
 22. Ewidencja i rozliczanie wyjazdów służbowych pracowników.
 23. Ogół zadań wynikających z pracy kadr.
 24. Wykonywanie innych poleceń Dyrektora

 

OFERUJEMY:
 

- atrakcyjne warunki zatrudnienia
- możliwość ciągłego podnoszenia kwalifikacji
- atrakcyjna pracę w samym sercu Wrocławia
- pracę w młodym i dynamiczny zespole

 

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. życiorys (CV) i list motywacyjny podpisany własnoręcznie,
 2. kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
 3. kserokopie świadectw pracy lub zaświadczenie potwierdzające okres zatrudnienia dla osoby pozostającej w zatrudnieniu.
 4. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych.

 

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne można składać osobiście w Sekretariacie Ośrodka Kultury i Sztuki we Wrocławiu lub droga pocztową na adres: Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu ul. Rynek-Ratusz 24, 50-101 Wrocław w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na stanowisko Specjalista ds. kadr” w terminie do dnia 05.02.2020 r- ostateczna data wpływu dokumentów.

Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka Kultury i Sztuki we Wrocławiu po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane. Kandydaci zakwalifikowani na podstawie analizy złożonych dokumentów zostaną  telefonicznie zaproszenie na rozmowy kwalifikacyjne.

 

Informacja o wyniku naboru zostanie zamieszczona na stronie internetowej www.okis.pl w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Ośrodka Kultury i Sztuki we Wrocławiu, Rynek-Ratusz 24 50-101 Wrocław.

 

                Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:
1) Administratorem Państwa danych jest Ośrodek Kultury i Sztuki z siedzibą we Wrocławiu, ul. Rynek-Ratusz 24, 50-101 Wrocław;
2) Inspektor Ochrony Danych, e-mail tatiana.gajewczyk@okis.pl
3) Państwa dane osobowe przetwarzane są/będą w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit b RODO, natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO);
4) Dane kandydata, który zostanie wybrany do zatrudnienia, w zakresie imienia, nazwiska i miejsca zamieszkania (w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego), będą zamieszone w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Ośrodka Kultury i Sztuki we Wrocławiu Rynek-Ratusz 24, 50-101 Wrocław, przez okres co najmniej 3 miesięcy. Ponadto dane kandydatów mogą być również przetwarzane w związku z realizacją zadań wynikających z dostępu do informacji publicznej;
5) Państwa dane osobowe zgromadzone w obecnej procedurze naboru będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 4 miesiące. Przy czym w przypadku zatrudnienia kandydata, jego oferta zostanie odłożona do akt osobowych i przechowywana 50 lat od dnia ustania stosunku prac natomiast pozostałe oferty, w terminie 4 miesięcy od zatrudnienia ww. osoby, będą wydawane zainteresowanym lub niszczone w sposób mechaniczny.
6) Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
7) Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
8) Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania;
9) Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikających z art. 221 Kodeksu Pracy, art. 6 ust. 1, 3-4 oraz art. 13 ust. 2b ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych jest niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

 

Prosimy o zamieszczenie klauzuli w dokumentach rekrutacyjnych o treści:

 

„wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu siedzibą we Wrocławiu, Rynek-Ratusz 24 w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego .

 


 

Załączniki

  OKIS OGLOSZENIE O P...DS. KADR .pdf 190,87 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się