Ogłoszenie o pracę

Stanowisko
Specjalista ds. sekretariatu  
E-mail
sekretariat@okis.pl  
Telefon
71 344 28 64  
Fax
71 344 28 65  
Data składania
2019-10-31  
Data wygaśnięcia
2019-10-31  
Tagi
 
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE  
Powiat
Wrocław  
Gmina
Wrocław-Stare Miasto
Miasto
Wrocław-Stare Miasto  
Ulica
rynek Ratusz  
Numer budynku
24  

Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu:
ogłasza nabór na stanowisko
Specjalisty ds. sekretariatu

 

WYMAGANIA:

- wykształcenie min. średnie

- biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie

- znajomość zasad przygotowywania i obiegu dokumentów

- umiejętność dobrej organizacji pracy sekretariatu

- kreatywność i zaangażowanie

- sumienność

- odpowiedzialność

- znajomość pakietu Microsoft Office

- znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym

- systematyczność, rzetelność

- umiejętność pracy pod presją czasu

- odporność na stres

- ogólna wiedza na temat zasad funkcjonowania jednostek kulturalnych

- wysoka kultura osobista

- łatwość nawiązywania kontaktów

- dobra organizacja pracy

- doświadczenie na podobnym stanowisku

- znajomość instrukcji kancelaryjnej

- znajomość jednolitego rzeczowego wykazu akt (JRWA)

- znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej

 

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

1.Prowadzenie i obsługa sekretariatu.

2.Prowadzenie rejestru korespondencji przychodzącej i wychodzącej.

3.Rozdzielanie korespondencji poszczególnym komórkom organizacyjnym zgodnie z dekretacją.

4. Przyjmowanie i wysyłanie faksów.

5.Odbieranie i rozdzielanie poczty e-mail.

6.Obsługa połączeń telefonicznych.

7.Czuwanie nad obiegiem dokumentów, ewidencjonowanie i archiwizacja dokumentów.

8.Obsługa urządzeń biurowych sekretariatu.

9.Sporządzanie pism.

10.Prowadzenie kalendarza spotkań Dyrektorów.

11.Monitorowanie spraw szczególnie ważnych i terminowych.

12.Zamawianie artykułów spożywczych i biurowych na potrzeby sekretariatu i Dyrektorów.

13.Udzielanie informacji interesantom o zakresie działania poszczególnych wydziałów.

14.Współpraca z innymi instytucjami kultury i urzędami.

 

OFERUJEMY:

- atrakcyjną pracę w samym sercu Wrocławia

- pracę w młodym i dynamicznym zespole

- atrakcyjne warunki zatrudnienia

- możliwość ciągłego podnoszenia kwalifikacji

 

 WYMAGANE DOKUMENTY:

1.Życiorys (CV) i list motywacyjny podpisany własnoręcznie.

2.Kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe.

3.Kserokopie świadectw pracy lub zaświadczenie potwierdzające okres zatrudnienia dla osoby pozostającej w zatrudnieniu.

4.Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych.

 

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne można składać osobiście w Sekretariacie Ośrodka Kultury i Sztuki we Wrocławiu lub drogą pocztową na adres: Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu ul. Rynek Ratusz 24, 50-101 Wrocław w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na stanowisko Specjalista ds. sekretariatu”, (pokój 17 III p) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23.10.2019 r. do godziny 15:00.

UWAGA!  Termin składania dokumentów aplikacyjnych został przedłużony do dnia 31.10.2019 do godziny 15:00

 

Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka Kultury i Sztuki we Wrocławiu po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane. Kandydaci zakwalifikowani na podstawie analizy złożonych dokumentów zostaną telefonicznie zaproszeni na rozmowy kwalifikacyjne.

 

Informacja o wyniku naboru zostanie zamieszczona na stronie internetowej www.okis.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Ośrodka Kultury i Sztuki we Wrocławiu, Rynek Ratusz 24, 50-101 Wrocław.

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:

1) Administratorem Państwa danych jest Ośrodek Kultury i Sztuki z siedzibą we Wrocławiu, ul. Rynek Ratusz 24, 50-101 Wrocław;
2) Inspektor Ochrony Danych, e-mail tatiana.gajewczyk@okis.pl
3) Państwa dane osobowe przetwarzane są/będą w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit b RODO, natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO);
4) Dane kandydata, który zostanie wybrany do zatrudnienia, w zakresie imienia, nazwiska i miejsca zamieszkania (w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego), będą zamieszone w Biuletynie Informacji Publicznej, oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Ośrodka Kultury i Sztuki we Wrocławiu, Rynek Ratusz 24, 50-101 Wrocław przez okres co najmniej 3 miesięcy. Ponadto dane kandydatów mogą być również przetwarzane w związku z realizacją zadań wynikających z dostępu do informacji publicznej;
5) Państwa dane osobowe zgromadzone w obecnej procedurze naboru będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 4 miesiące. Przy czym w przypadku zatrudnienia kandydata, jego oferta zostanie odłożona do akt osobowych i przechowywana 50 lat od dnia ustania stosunku pracy natomiast pozostałe oferty w terminie 4 miesięcy od zatrudnienia ww. osoby, będą wydawane zainteresowanym lub niszczone w sposób mechaniczny.
6) Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
7) Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
8) Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania;
9) Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikających z art. 221 Kodeksu Pracy, art. 6 ust. 1, 3-4 oraz art. 13 ust. 2b ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych jest niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

Prosimy o zamieszczenie klauzuli w dokumentach rekrutacyjnych o treści:

 

„wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu siedzibą we Wrocławiu, Rynek Ratusz 24 w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego.

Załączniki

  OKIS OGLOSZENIE O P...ETARIATU .pdf 181,83 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się