2019-05-20

Przedmiot działalności

Podstawowym zadaniem OKiS jest prowadzenie działalności kulturalnej i artystycznej w zakresie upowszechniania kultury i sztuki, w szczególności zaś kultury i sztuki Dolnego Śląska.

 

Zakres działania OKiS obejmuje w szczególności:

- prowadzenie działalności kulturalnej i artystycznej,
- upowszechnianie kultury i sztuki,
- promowanie nowych zjawisk artystycznych,
- tworzenie warunków dla rozwoju artystycznego mlodych twórców,
- integrację środowisk twórczych,
- prowadzenie działalności dokumentacyjnej i naukowej.

 

Cele i zadania OKiS realizuje w szczególności poprzez organizowanie festiwali, przeglądów i imprez o charakterze międzynarodowym, ogólnopolskim, wojewódzkim i lokalnym.

 

Zadania statutowe OKiS realizuje także poprzez:

- upowszechnianiu twórczości plastycznej, ze szczególnym uwzględnieniem prowadzenia Galerii,
- wspomaganie i organizowanie dzialań integracyjnych środowisk twórczych i artystycznych,
- prowadzenie działalności edukacyjnej,
- upowszechnianie amatorskiego ruchu artystycznego
- upowszechnianie twórczości literackiej, szczególnie poprzez wydawanie miesięcznika Odra.

 

OKiS może prowadzić działalnośc gospodarczą na podstawie odrębnych przepisów prawa. Środki uzyskane z tej działalności moga być wykorzystywane wyłącznie na działalność statutową.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się