2019-05-16

Status prawny

Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu zwany dalej OKiS jest samorządową instytucją kultury Województwa Dolnośląskiego zwanego dalej Województwem.

OKiS działa w szczególności na podstawie:

  • ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 13, poz. 123 ze zm.),
  • ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1590 ze zm.),
  • statutu z dnia 23 lutego 2006 r. nadanego Uchwałą Nr LII/725/2006 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 23 lutego 2006 r., zwanego dalej Statutem.

Siedzibą OKiS jest miasto Wrocław.

OKiS działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.

Organizatorem OKiS jest Samorząd Województwa Dolnośląskiego.

OKiS posiada osobowość prawną i jest wpisana do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Województwo pod nr 17.

Nadzór bezpośredni nad funkcjonowaniem OKiS sprawuje Województwo.

Załączniki

  Uchwała Nr LII/725...we Wrocławiu 178,34 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Statut OKiS 696,56 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Wypis z rejestru in...tury 2019.pdf 473,2 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Nadanie Regon 211,58 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Nadanie NIP 51,75 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Instrukcja kancelaryjna.pdf 8,4 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Obieg dokumentacji ...rocławiu.pdf 828,59 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Jednolity rzeczowy wykaz akt.pdf 6,54 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Regulamin udzielani...KiS 2020 .pdf 329,39 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się