2022-01-25

Zarządzenie Nr 5/2022 Dyrektora w sprawie powołania Zespołu Redakcyjnego Biuletynu Informacji Publicznej Ośrodka Kultury i Sztuki we Wrocławiu z dnia 19.01.2022 r.

Zarządzenie Nr 5/2022 Dyrektora z dnia 19.01.2022 r. w sprawie powołania Zespołu Redakcyjnego Biuletynu Informacji Publicznej Ośrodka Kultury i Sztuki we Wrocławiu oraz określenia procedury przygotowywania i zamieszczania materiałów w BIP

 

Na podstawie art. 8 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U z 2019 r. poz. 1429) i § 15 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U z 2007 r. Nr. 10 poz. 68) zarządzam, co następuje:


§ 1

W celu zapewnienia sprawnego i powszechnego dostępu do informacji publicznej powołuję Zespół Redakcyjny Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) w składzie:

1) Agnieszka Chyla - Administrator BIP / Koordynator Zespołu/;
2) Barbara Paruch - Zastępca Administrator BIP;
3) pracownicy Ośrodka Kultury i Sztuki we Wrocławiu- Redaktorzy BIP;
4) Tatjana Perelska-Gajewczyk – Inspektor Ochrony Danych

§ 2

Do zadań Zespołu Redakcyjnego Biuletynu Informacji Publicznej należy:

1) Zapewnienie sprawnego i powszechnego dostępu do informacji publicznych będących w posiadaniu Ośrodka Kultury i Sztuki we Wrocławiuza pośrednictwem elektronicznego informatora Biuletynu Informacji Publicznej.

2) Analizowanie uwag i spostrzeżeń użytkowników BIP w zakresie dostępności informacji publicznej oraz inicjowanie działań usprawniających funkcjonowanie Biuletynu.

3) Dostosowanie BIP do obowiązujących standardów, wymagań i oczekiwań użytkowników.

§ 3

1. Administrator BIP odpowiada za:

1) dokonywanie modyfikacji i usprawnień mających na celu poprawienie funkcjonalności BIP;

2) zapoznawanie Redaktorów ze sposobem zamieszczania informacji publicznych w BIP oraz udzielanie instruktażu dotyczącego zasad opracowywania dokumentów do publikacji;

3) terminowe i prawidłowe zamieszczanie w BIP informacji publicznych przeznaczonych do publikacji, wraz z oznaczeniem dla każdej z nich: daty wytworzenia dokumentu, danych określających tożsamość osoby, która wytworzyła lub odpowiada za jej treść, oraz okresu przez jaki powinna być opublikowana w BIP.

4) publikowanie informacji przekazanych przez Redaktorów BIP zgodnie z ogólnymi zasadami publikowania informacji publicznej;

5) informacje publiczne zamieszczane na stronie BIP, które nie mogą zawierać reklam oraz niewyjaśnionych skrótów;

6) w przypadku przekazania do publikacji kopii dokumentów, wyłączenie jawności ich fragmentów, dokonuje się poprzez skuteczne zakrycie danych chronionych przed procesem skanowania;

7) współpracę z innymi pracownikami komórek organizacyjnych.

2. Administrator nie odpowiada za treść zamieszczonej informacji oraz nie ma prawa do edytowania przekazanej do publikacji informacji. Administrator nie zamieszcza na stronie okiswroclaw.bip.gov.pl informacji przekazanej nie zgodnie z ogólnymi zasadami publikacji.

§ 4

Redaktorzy BIP odpowiadają za:

1) opracowanie dokumentów,  zgodnie z obowiązującymi przepisami, oraz ponoszą bezpośrednią odpowiedzialność za prawidłowe przygotowanie informacji publicznej, która ma być opublikowana na przedmiotowej stronie okiswroclaw.bip.gov.pl;

2) terminowe wprowadzenie do systemu BIP danych podlegających publikacji, wraz z oznaczeniem daty ich wytworzenia, tożsamości osoby która wytworzyła lub odpowiada za treść danych, okresu przez jaki informacja powinna być opublikowana w BIP,

3) monitorowanie treści zawartych w BIP oraz zgłaszanie propozycji zmian do Administratora BIP;

4) aktualizowanie informacji w BIP;

5) współpracę z Administratorem BIP;

6) nadzór nad zachowaniem zgodności publikowanych informacji w BIP z aktualnym stanem faktycznym i prawnym oraz zachowaniem ich kompletności i spójności;

7) zgłaszanie Administratorowi problemów i nieprawidłowości w funkcjonowaniu strony BIP

§ 5

Inspektor Ochrony Danych odpowiadają za:

1) bieżący nadzór nad publikowaniem na stronie BIP treści zawierających dane osobowe, w zakresie wytwarzania i publikowania informacji, o których mowa w art. 175 dc § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2020 poz. 365) oraz art. 13 – 14 RODO, w tym prawidłowego okresu ich przechowywania w bazie danych strony BIP,

2) niezwłocznego podejmowania działań w celu eliminacji stwierdzonych naruszeń ochrony danych osobowych na stronie BIP,

3) udzielania członkom zespołu redakcyjnego BIP konsultacji w sprawie prawidłowego postępowania z danymi osobowymi w procesie prowadzenia strony BIP

§ 6

Zasady przygotowywania i publikowania informacji w BIP:

1) Publikowanie informacji w BIP, odbywa się zgodnie z wymogami określonymi w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

2) Redaktorzy opracowują dokumenty przeznaczone do publikacji Administratorowi BIP w formacie:

a) dokumenty tekstowe: PDF, DOC, DOCX, ODT, TXT, RTF
b) arkusze kalkulacyjne: XLS, XLSX, ODS;
c) pliki graficzne: JPG, GIF, TIF, PNG.

3) Nazwy plików, przekazanych do Administratora BIP, powinny zwięźle i treściwie określać ich zawartość, przy czym nazwy pojedynczego pliku nie powinna przekraczać 255 znaków. Nazwa pliku nie może zawierać znaków specjalnych.

4) W publikowanych w BIP treściach nie mogą pojawiać się reklamy i materiały reklamowe, a także niewyjaśnione skróty, z wyjątkiem powszechnie przyjętych i zrozumiałych.

5) Publikowane zeskanowane dokumenty należy, w miarę możliwości, przygotowywać je jako rozpoznawalne pliki PDF.        
6) Publikowane w BIP dokumenty nie powinny być zabezpieczone przed możliwością pobierania, zapisywania, kopiowania i drukowania.

7) Publikowane informacje powinny być przesłane do Administratora drogą email na adres: bip@okis.pl.

8) Dokumenty zawierające informację publiczną winny być niezwłocznie zamieszczane w BIP-ie.

9) W przypadku publikowania dokumentów otrzymanych od podmiotów zewnętrznych należy podawać imię i nazwisko osoby, która podpisała dokument.

§ 7

1. Kierownicy komórek organizacyjnych Ośrodka Kultury i Sztuki we Wrocławiuodpowiadają za merytoryczne i formalno-prawne treści oraz terminowość publikowanych informacji w BIP, będących w zakresie kompetencji komórki, którą kierują i w tym celu:

1) wydają pracownikom wewnętrzne polecenia służbowe odnoszące się do zakresu informacji podlegających publikowaniu, w odpowiednich działach tematycznych BIP;

2) zgłaszają Administratorowi BIP potrzeby dotyczące rozbudowy lub modyfikacji działów tematycznych BIP;

3) określają, które informacje wytwarzane lub posiadane przez komórkę organizacyjną muszą być publikowane w BIP.

2. Do obowiązków pracowników komórek organizacyjnych Ośrodka Kultury i Sztuki we Wrocławiu, w kontekście publikacji dokumentów w BIP, należy:

1) przekazywanie Administratorowi BIP elektronicznej postaci dokumentów podlegających udostępnieniu w BIP;

2) przekazywanie Administratorowi informacji o osobie, która wytworzyła dokument przeznaczony do publikacji w BIP, osobie odpowiadającej za jego treść oraz informacji o terminie w jakim dokument ma być udostępniony w BIP;

3) właściwe sporządzanie i formatowanie dokumentów przeznaczonych do udostępnienia w BIP, w tym dbanie o ich merytoryczną i estetyczną zawartość;

4) dbanie o kompletność danych w publikowanych dokumentach, a w szczególności o to, aby zawierały datę podpisania lub wytworzenia oraz stanowisko służbowe, imię i nazwisko osoby, która podpisała dokument;

5) dokonywanie wyłączeń jawności dokumentów przeznaczonych do publikacji w BIP;

6) wytworzony dokument wysłać na adres: bip@okis.pl.

§ 8

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Skan dokumentu w załączniku

Załączniki

Przeczytaj o systemie i przetwarzanych w nim danych

Tożsamość administratora systemu
Administratorem Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej (SSDIP), który służy do udostępniania podmiotowych stron BIP jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-583) przy Al. Ujazdowskich 1/3, który zapewnia jego rozwój i utrzymanie. Minister Cyfryzacji w ramach utrzymywania i udostępniania systemu SSDIP zapewnia bezpieczeństwo publikowanych danych, wymagane funkcjonalności oraz rejestrowanie i nadawanie uprawnień redaktorów BIP dla osób wskazanych we wnioskach podmiotów zainteresowanych utworzeniem własnych stron podmiotowych przy użyciu SSDIP zgodnie z art. 9 ust. 4 pkt 3 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429).
Minister Cyfryzacji, jako administrator systemu SSDIP jest jednocześnie administratorem danych osób wnioskujących o dostęp do SSDIP w celu utworzenia podmiotowych stron BIP oraz osób wyznaczonych do ich redagowania.
Tożsamość administratora danych
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w systemie SSDIP w zakresie osób wnioskujących o utworzenie podmiotowej strony BIP oraz osób wyznaczonych do ich redagowania (redaktorów podmiotowych stron BIP) jest Minister Cyfryzacji.

Administratorami danych publikowanych na podmiotowych stronach BIP utworzonych w ramach SSDIP są podmioty, które daną stronę podmiotową BIP utworzyły. Podmioty te decydują o treści danych, w tym treści i zakresie danych osobowych publikowanych na podmiotowych stronach BIP, ich rozmieszczeniu, modyfikacji i usuwaniu.
Minister Cyfryzacji, jako Administrator systemu SSDIP w odniesieniu do materiałów publikowanych na podmiotowych stronach BIP jest podmiotem przetwarzającym. Może on ingerować w treść materiałów publikowanych na poszczególnych stronach podmiotowych BIP jedynie w przypadku, gdy właściwy podmiot, który daną stronę utworzył i nią zarządza utracił do niej dostęp lub z innych przyczyn utracił nad nią kontrolę.
Dane kontaktowe administratora systemu SSDIP
Z administratorem systemu SSDIP można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, pisemnie na adres siedziby administratora, lub na adres ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa.
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych
Administrator systemu SSDIP wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl lub listownie – na adres ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować wyłącznie w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych osób składających wnioski o udostepnienie SSDIP, redaktorów poszczególnych stron BIP, oraz incydentów bezpieczeństwa.
W sprawach przetwarzania danych osobowych zawartych w treści materiałów publikowanych w ramach poszczególnych stron podmiotowych, należy się kontaktować z inspektorem ochrony danych podmiotu, którego strona BIP dotyczy, ich redaktorem lub kierownictwem podmiotu, który daną stronę podmiotowa BIP utworzył.
Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania
Celem przetwarzania danych publikowanych na stronach podmiotowych BIP przez poszczególne podmioty jest udostępnienie informacji publicznej wytworzonej w urzędzie i dotyczącej działalności urzędu. Podstawę prawną publikacji stanowi wypełnienie obowiązku prawnego, o którym mowa w art. 8 oraz art. 9 ust 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
Celem udostępniania systemu SSDIP przez Ministra Cyfryzacji jest umożliwienie podmiotom zobowiązanym, o których mowa w art. 4 ust 1 i 2 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, utworzenia i prowadzenia własnych stron BIP (co wynika z art. 9 ust. 4 pkt 3 oraz art. 9 ust. 4a ww. ustawy).
Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych
Dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska, nr telefonu, nr faksu dotyczące redaktorów podmiotowych stron BIP oraz dane osobowe publikowane w ramach treści materiałów zamieszczanych na poszczególnych podmiotowych stronach BIP są danymi udostępnianymi publicznie bez żadnych ograniczeń, w tym Centralnemu Ośrodkowi Informatycznemu w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 132-136, któremu Ministerstwo Cyfryzacji powierzyło przetwarzanie danych przetwarzanych w ramach platformy SSDIP.
Okres przechowywania danych
Dane dotyczące osób wnioskujących o udostępnienie systemu SSDIP oraz dane osób wyznaczonych na redaktorów stron podmiotowych przechowywane są przez czas, w jakim osoby te pełniły swoje funkcje oraz przez okres wskazany w przepisach prawa po okresie, w którym osoby te przestały pełnić swoje funkcje.
Dane osobowe osób zawarte w materiałach publikowanych w ramach podmiotowych stron BIP przechowywane są przez okres ustalony przez osoby zarządzające treścią tych stron.
Prawa podmiotów danych
Osoby, których dane są przetwarzane w systemie głównym SSDIP, w tym osoby składające wnioski o przyznanie dostępu do SSDIP oraz osoby będące redaktorami podmiotowych stron BIP, mają prawo dostępu do swoich danych, prawo do sprzeciwu, prawo ograniczenia przetwarzania oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej. Z wnioskiem w sprawie realizacji ww. praw należy się zwracać do administratora systemu tj. Ministra Cyfryzacji lub wyznaczonego inspektora ochrony danych na adres iod@mc.gov.pl.
Osoby, których dane są publikowane w ramach treści materiałów zamieszczanych na podmiotowych stronach BIP maja prawo dostępu do danych, prawo do sprzeciwu, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, w którym ich publikacja jest wymagana. Z wnioskiem w sprawie realizacji ww. praw należy się zwracać do administratora danych podmiotu, którego dana strona BIP dotyczy, lub wyznaczonego przez niego inspektora ochrony danych.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Osobom, których dane są przetwarzane w systemie SSDIP lub na podmiotowych stronach BIP publikowanych przez poszczególne podmioty przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych
Przetwarzanie danych osobowych osób składających wnioski o dostęp do SSDIP oraz osób wyznaczonych do redakcji poszczególnych stron podmiotowych BIP jest niezbędne dla zapewnienia kontroli dostępu i wynika z przepisu prawa, tj. art. 9 ust. 4 pkt 3 oraz art. 9 ust. 4a ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429) oraz § 15 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68), w związku z art. 20a ustawy z dnia 17 lutego o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700, 730, 848, 1590 i 2294) i przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2247).
Publikowanie danych osobowych na stronie systemu SSDIP oraz na podmiotowych stronach BIP jest dopuszczalne tylko wtedy, jeśli wynika z przepisów prawa, lub jeśli administrator danych uzyskał zgodę tych osób na ich publikację.Zapoznałem się..